Смарт Колтек проекти

02 октомври 2020 г.

 Информация за подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-26537-С01.„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”